Välkommen till denna blogg. Den kommer att handla om saker som börjar på bokstaven M. Det bara blev så.

Medier, Makt och Marknadsföring, ja.

Men också Motvalseri, Miljarder, Magkänsla, Miljoner, Mätmetoder, Människor, Mode och Mat och Medieval och Mera mycket Mera.

M som i Medverkan och Möten, då jag har som ambition att inte sitta på läktaren och tjoa utan ta reda på så mycket det går från omklädningsrummen.

Och en hel del Markservice, eftersom jag Mestadels är hemarbetare när jag inte försöker driva Medieprojekt när jag inte bloggar och jobbar för Dagens Media, min tidigare underbara arbetsplats som nu leds av spolingen Fredrik.

Bokstaven M står också för livets start. Själva livet börjar ju hos M som i Mamma.

Väl Mött

Rolf van den Brink,

rolf@vandenbrink.se


Kommentarer

62 svar till ”Allt som börjar med M”

 1. Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/

 2. Can provide a link mass to your website http://fertus.shop/info/

 3. Free analysis of your website http://fertus.shop/info/

 4. I offer mutually beneficial cooperation http://fertus.shop/info/

 5. This article offers a fascinating perspective on the subject. The depth of research and clarity in presentation make it a valuable read for anyone interested in this topic. It’s refreshing to see such well-articulated insights that not only inform but also provoke thoughtful discussion. I particularly appreciated the way the author connected various aspects to provide a comprehensive understanding. It’s clear that a lot of effort went into compiling this piece, and it certainly pays off. Looking forward to reading more from this author and hearing other readers’ thoughts. Keep up the excellent work!

 6. Fantastic article! I appreciate how clearly you explained the topic. Your insights are both informative and thought-provoking. I’m curious about your thoughts on the future implications of this. How do you see this evolving over time? Looking forward to more discussions and perspectives from others. Thanks for sharing!

 7. Profilbild för Ace Explorert
  Ace Explorert

  Great article! I found your perspective on this topic both enlightening and thought-provoking. The way you break down complex ideas into understandable insights is truly commendable. It’s interesting to see how these developments could shape our future. I’m particularly intrigued by your point about potential challenges and would love to dive deeper into that.

  For those who are interested in exploring this topic further, I recommend checking out this resource for more detailed information: comprehensive guide. It offers additional insights that complement what’s discussed here.

  Looking forward to hearing others’ thoughts and continuing this discussion. Thanks for sharing such valuable information!

 8. Great article! I appreciate the clear and insightful perspective you’ve shared. It’s fascinating to see how this topic is developing. For those interested in diving deeper, I found an excellent resource that expands on these ideas: check it out here. Looking forward to hearing others’ thoughts and continuing the discussion!

 9. I enjoyed the humor in this article! For more, click here: LEARN MORE. Let’s discuss!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *